Rada Naukowa

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej i radioterapii nowotworów. Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej (od 1998 roku do chwili obecnej). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (poprzednio – Prezes) i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia (od 2015 roku do chwili obecnej). Członek Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych. Autor lub współautor około 300 publikacji naukowych oraz redaktor lub współredaktor 26 podręczników i monografii. Redaktor naczelny czasopisma Onkologia w Praktyce Klinicznej.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Łukasz Rutkowski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Łukasz Rutkowski

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Pełnomocnik Dyrektora Centrum Onkologii — Instytutu w Warszawie ds. Badań Klinicznych, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są czerniaki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Członek takich stowarzyszeń, jak ASCO, Connective Tissue Oncology Society (były członek Board of Directors CTOS), PTO, ESSO, Europejskiej Organizacji do Badań i Leczenia Raka — EORTC (Ex-Chair of Membership Committee), Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, gastroenterolog, kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP, koordynator ogólnopolskiego programu badań przesiewowych raka jelita grubego, były prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, były prezes Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Endoskopii.Członkostwo Towarzystw: European Society of Digestive Oncology (ESDO) – Zarząd; European Association for Gastroenterology and Endoscopy – Zarząd. Autor publikacji: Colonoscopy in colorectal-cancer screening for detection of advanced neoplasia. N Engl JMed 2006 r.; Quality indicators for colonoscopy and the risk of interval cancer. N Engl J Med -2010r.

Prof. dr hab. med. Mariusz Bidziński

Prof. dr hab. med. Mariusz Bidziński

Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im M. Skłodowskiej Curie Państwowego Instytutu Badawczego. Studia medyczne na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie ukończył w roku 1981. W latach 2000 – 2011 kierował Kliniką Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii w Warszawie. W roku 2005 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał w roku 2007. W latach 2011 – 2016 kolejno pracował w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Szpitalu Inflancka w Warszawie oraz był Dyrektorem Medycznym Szpitala Przemienienia Pańskiego w Warszawie. W 2016 roku po wygraniu konkursu na Kierownika Kliniki Ginekologii Onkologicznej powrócił do Centrum Onkologii – Instytutu im. M Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Funkcję tę sprawuje do chwili obecnej. W latach 2004 – 2010 był członkiem Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, a w latach 2007 – 2010 wiceprezesem tego stowarzyszenia. W latach 2007 – 2011 piastował funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Od 1 stycznia 2021 r. objął funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Jest autorem i współautorem 197 publikacji naukowych i podręczników z zakresu ginekologii onkologicznej. Zainteresowania naukowe: wykorzystanie nowoczesnych technologii genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych narządów płciowych kobiety oraz zastosowanie nowoczesnych metod obrazowania w chirurgii endoskopowej.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Profesor instytutu,  ukończył Warszawską Akademię Medyczną w Warszawie w 1992 roku. Po stażu podyplomowym związał karierę zawodową z Centrum Onkologii w Warszawie (obecnie Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie). Od początku kariery zawodowej pracuje w Klinice Nowotworów Układu Moczowego. Jest autorem licznych prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach, współautorem podręczników z dziedziny onkologii i andrologii. Uczestniczy w licznych badaniach naukowych, w tym jako koordynator krajowy. Pełni funkcje przewodniczącego Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, w ramach którego koordynuje działalność edukacyjną. Od 2011 roku pełni funkcje Kierownika Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Moczowego.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

Konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. 

Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz studia podyplomowe „MBA w ochronie zdrowia” na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej i immunologii klinicznej. Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji oryginalnych, poglądowych i rozdziałów w podręcznikach. Jest vice-prezesem Zarządu Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz członkiem Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG).

Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Przez 20 lat pracownik naukowy Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (obecnie Narodowy Instytut Onkologii-PIB) w Warszawie. Specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Od 2003 r. kierownik Zakładu Radioterapii Katedry Onkologii UM w Łodzi. Od 2004 roku kierownik Zakładu Teleradioterapii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. Członek Rady Naukowej NIO-PIB oraz Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej Polskiej Akademii Nauk w kilku kadencjach.

Główne obszary zainteresowania: wielospecjalistyczne leczenie skojarzone nowotworów OUN, nowotworów układu moczowego i raka płuca. Autor ogólnopolskich rekomendacji w zakresie diagnostyki i leczenia w powyższych lokalizacjach narządowych. Współautor ponad 150 publikacji w recenzowanych czasopismach medycznych i ponad 100 doniesień na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Członek redakcji i recenzent polskich i zagranicznych pism naukowych. Organizator ogólnopolskich konferencji i warsztatów szkoleniowych. Koordynator krajowy i główny badacz w ponad 30 badaniach klinicznych I-III fazy z udziałem radioterapii, chemioterapii i immunoterapii.

Prof. dr hab. n. med. Roman Sosnowski

Prof. dr hab. n. med. Roman Sosnowski

Profesor Instytutu, od wielu lat związany z Kliniką Nowotworów Układu Moczowego, Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Specjalizacje z urologii ukończył w Oddziale Urologicznym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Międzylesiu (oddział posiadający akredytacje European Bord of Urology) uzyskując także tytuł Fellow of the European Board of Urology (FEBU) przyznawany przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne. Prof. Sosnowski jest autorem licznych prac naukowych opublikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach medycznych. W czerwcu 2019 roku Dr Roman Sosnowski otrzymał tytuł doktora habilitowanego nadane przez Radę Naukową Centrum Onkologii Instytut w Warszawie.

Odbył kilka staży zagranicznych w wiodących klinikach urologicznych m.in. Aarhus Univeristy w Danii, Klinikum Kassel w Nieczech, Memorial Sloan-Kattering Cancer Center, New York w Stanach Zjednoczonych.

Zainteresowania medyczne Prof. dr Romana Sosnowskiego dotyczą diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego. Istotnym elementem pracy Prof. dr Sosnowskiego jest zaangażowanie w edukację i rehabilitację pacjentów w okresie przed hospitalizacją jak i w trakcie. Jest twórcą programów wspierających pacjentów m.in. z rakiem prostaty (zapobieganie nietrzymaniu moczu po zabiegu), rakiem pęcherza moczowego (udzielanie wsparcia chorym po usunięciu pęcherza moczowego), rakiem prącia (rehabilitacja w zakresie funkcji społecznych i seksualnych chorych po amputacji prącia). Prof. Sosnowski bierze aktywny udział jako wykładowca, recenzent i organizator w wielu zjazdach naukowych w kraju i zagranicą m.in. Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, Światowej Federacji Nowotworów Urologicznych, Światowej Organizacji Raka Nerki. Ponadto aktywnie wspiera pomocą merytoryczną stowarzyszenia i grupy pacjenckie angażując się w działania związane z świadomością zdrowotną, profilaktyką pierwotną i wtórną, edukacją urologiczną. W 2012 roku wraz z Departamentem Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia był pomysłodawcą i twórcą a następnie uczestniczył w realizacji największego polskiego projektu edukacyjnego poświęconego profilaktyce chorób uro-onkologicznych (Mężczyzna 45plus) wartego 7mln Euro.

Dr hab. n. med. Joanna Aleksandra Didkowska

Od początku pracy zawodowej związana z  Zakładem Epidemiologii Centrum Onkologii w Warszawie, obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów oraz kierownika Krajowego Rejestru Nowotworów. W latach 2016-2020 pełniła również funkcję dyrektora WHO Collaborating Center for Tobacco Control. Jest członkiem Krajowej Rady do spraw Onkologii przy Ministrze Zdrowia, a także przedstawicielem Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie PIB-NIO w Rządowej Radzie Ludnościowej, członkiem Komitetu Naukowego Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, członkiem Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej przy Ministrze Zdrowia.

Od wielu lat zajmuje się analizą epidemiologiczną i monitorowaniem sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów złośliwych w Polsce. Brała udział w pracach międzynarodowych zespołów, między innymi MADAME (Mathematical Methods and Modelling in the Sciences 2000-2003), CONCORD-2, CONCORD-3 (analiza wskaźników przeżyć na świecie), Eurocare-6 (analiza przeżyć w krajach europejskich), ECIS (European Cancer Information System). Uczestniczyła w badaniach populacyjnych czynników ryzyka zachorowalności na nowotwory złośliwe (tytoń, dieta, procesy demograficzne) oraz w monitorowaniu geograficznego zróżnicowania zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce. Była inicjatorem i współautorem opracowań dotyczących analizy  przeżywalności polskich pacjentów.

Jest współautorem rocznego biuletynu dotyczącego nowotworów złośliwych w Polsce oraz opracowania dotyczącego prognoz epidemiologicznych (Nowotwory złośliwe w Polsce).

Od wielu lat jest wykładowcą Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a także współautorem podręczników dla studentów i lekarzy.

W latach 2010-2013 roku była koordynatorem projektu z zakresu B+R „Utworzenie pierwszej w Polsce informatycznej platform naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce” finansowanego ze środków EFRR Innowacyjna Gospodarka (2011-2013). W latach 2013-2015 była członkiem zespołu realizującego projekt sfinansowany ze środków NCBIR „Onkosys – Kompleksowa infrastruktura informatyczna dla badań nad nowotworami”. Od 2019 roku uczestniczy w realizacji projektu e-KRN+ finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Uczestniczy w pracach wielu zespołów powołanych przez Ministra Zdrowia, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, występowała jako ekspert w zespołach roboczych AOTMiT.

Jest członkiem Polskiego Komitetu TNM International Union Against Cancer. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiej Unii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi. Od 2011 jest redaktorem działu w czasopiśmie „NOWOTWORY Journal of Oncology”, a od 2016 członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Oncology in clinical practice”.  Od 2014 członek Zarządu Głównego PTO.  Od wielu lat działa społecznie w Polskiej Lidze Walki z Rakiem (członek Zarządu).

Jest autorem ponad 60 publikacji.

Dr hab. n. med. Marta Mańczuk

Dr hab. n. med. Marta Mańczuk

Matematyczka, epidemiolożka, od początku kariery naukowej związana z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, gdzie od 2012 r. kieruje Pracownią Prewencji Pierwotnej Nowotworów. Absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium z matematyki 2006 r.). W 2012 r. obroniła doktorat przed Radą Naukową ówczesnego Centrum Onkologii – Instytutu (dzisiaj NIO-PIB). W 2019 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie biologii medycznej również przed Radą Naukową NIO-BIP w Warszawie. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta 2014-2015, w kategorii Senior Advanced Research Award. W ramach stypendium odbyła roczny staż naukowy w Icahn School of Medicine at Mount Sinai, w Nowym Jorku. W pracy naukowej skupia się na związanych ze stylem życia czynnikach ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych. Główna badaczka w kohortowym badaniu populacyjnym PONS. Od 2020 r. jest członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego Państwowej Akademii Nauk. Współautorka i popularyzatorka Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i koncepcji medycyny stylu życia. Ekspertka Narodowej Strategii Onkologicznej w dziedzinie prewencji pierwotnej nowotworów. Współautorka około 50 pełnotekstowych prac naukowych, opublikowanych w recenzowanych czasopismach.

Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz, FEBU

Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz, FEBU

Wieloletni ordynator Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Centrum Uronefrologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie; wieloletni szef europejskiego egzaminu specjalizacyjnego z urologii (EBU); członek PTU, European Association of Urology, Societe Internationale d’Urology i in. Wyszkolony w szerokim zakresie chirurgii urologicznej w tym operacji o najwyższym stopniu trudności – złożonych zabiegów rekonstrukcyjnych pęcherza moczowego i nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i operacji czopa nowotworowego raka nerki wrastającego do układu żylnego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, wieloletni konsultant-urolog w Instytucie Kardiologii im. S. Wyszyńskiego w Warszawie; od 2016 r. Konsultant Krajowy w dziedzinie urologii.

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie medycyny – radioterapii onkologicznej. Kierownik Zakładu Radioterapii we Wrocławiu. Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Członek Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie na kadencję 2016-2020, powołany z ramienia Ministra Zdrowia. Od maja 2016 r. Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Od października 2016 r. Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Od października 2016 r. wykładowca na UMW. Od kwietnia 2017 r. Kierownik w Klinice Radioterapii UM. Od lipca 2018 r. Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.

Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.

Profesor nadzwyczajny w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz konsultant w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką. Od 2019 r. zastępca kierownika Redakcji Naukowej w COI w Warszawie. Od 2016 r. doktor habilitowany nauk medycznych. Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej. Redaktor Naczelny pisma „Nowotwory Journal of Oncology”, członek redakcji „Medycyna Praktyczna – Chirurgia”. Od 2001 r. pracował w krakowskim Oddziale Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie, gdzie w ostatnich latach kierował Kliniką Chirurgii Onkologicznej. Członek międzynarodowego zespołu European School of Oncology e-GrandRound. Autor i współautor przeszło 130 publikacji krajowych i zagranicznych.

Dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

prof. Grazyna Kaminska-Winciorek

Profesor Narodowego Instytutu Onkologii- Państwowego Instytutu Badawczego w Gliwicach, specjalista dermatolog-wenerolog. Aktualnie pracuje w Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwowym Instytucie Badawczym w Gliwicach. Ponadto pełni funkcję  Kierownika Zespołu ds. Raka i Czerniaka Skóry w NIO-PIB w Gliwicach. Grażyna Kamińska-Winciorek jest członkiem Boardu Międzynarodowego Towarzystwa Dermoskopii, członkiem  Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii, a także  Europejskiej Akademii Dermatologii Onkologicznej. Ponadto w latach 2006-2008 działała jako członek Komitetu Doradczego  Światowego Towarzystwa Teledermatologii. Od 2018 roku koordynuje działania naukowo-dydaktyczne jako  Przewodnicząca Sekcji Dermoskopii i Innych Technik Obrazowania Skóry (DITOS) w ramach Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 

Od prawie 20 lat zajmuje się dermoskopią w praktyce klinicznej oraz w projektach naukowych, jest autorem jednej z pierwszych autorskich monografii wydanych w Polsce pod tytułem „Dermatologia cyfrowa” poświęconej dermoskopii i teledermatologii. Ponadto jest autorem i współautorem rozdziałów w książkach medycznych,  ponad 100 publikacji naukowych dotyczących m.in. dermoskopii w diagnostyce chorób skóry, tematyce poświęconej złośliwym nowotworom skóry,  a także toksyczności skórnych związanych z terapią onkologiczną oraz  skórnej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. 

Dr n. med. Aleksandra Kapała

Aleksandra Kapała

Kierownik Działu Żywienia Klinicznego Narodowego Instytutu Onkologii im. M.Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Specjalista onkologii klinicznej, chorób wewnętrznych, żywienia klinicznego. Przewodnicząca Zespołu ds. Żywienia w Narodowym Instytucie Onkologii im. M.Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Przewodnicząca Sekcji Onkologii Klinicznej POLSPEN. Inicjatorka i współtwórczyni zaleceń żywieniowych dla chorych onkologicznych, wykładowca, autorka książek i publikacji.

Dr n. med. Mariola Kosowicz

Dr n.med. Mariola Kosowicz

Psycholoonkolog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy. Od 2011 roku kieruje Poradnią Psychoonkologii  w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. W pracy klinicznej specjalizuje się w terapii z osobami chorymi przewlekle m in. na raka, SM, Hemofilie, HIV, cukrzycę oraz  ich bliskimi. Wprowadziła autorski program psychoedukacji dla osób chorych przewlekle.  Autorka wielu prac [artykułów naukowych, popularnonaukowych, rozdziałów, poradników] z zakresu psychoonkologii, problemów w chorobach przewlekłych oraz komunikacji w zawodach medycznych. Bierze aktywny udział w Konferencjach Naukowych i w projektach badawczych. Od 20 lat szkoli personel medyczny z zakresu komunikacji i z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.  Członek American Psychological Association,  Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii, Fundacji „Tam i z powrotem, Fundacji Szpiczaka, Rady Języka Polskiego w Medycynie Polskiej Akademii Nauk oraz komisji ds. Programu Edukacji Onkologicznej. Wykładowca. W pracy psychoterapeutycznej specjalizuje się w terapii par, rodzin oraz i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, m in. problemów psychicznych, problemów psychosomatycznych, żałoby, szeroko rozumianych strat, braku poczucia wartości, rozstania, trudności w nawiązaniu trwałych związków partnerskich, potrzeby samorozwoju.

Dr n. o zdr. Paweł Koczkodaj

Paweł Koczkodaj

Specjalista zdrowia publicznego, edukator zdrowotny, Ambasador Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w Polsce z nominacji Association of European Cancer Leagues w Brukseli, absolwent studiów doktoranckich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Nauki o Zdrowiu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego w Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych nowoczesna promocja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2018 r. członek European Health Parliament w Brukseli oraz European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) Youth Committee w Brukseli. Od 2016 r. zawodowo związany z Zakładem Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Centrum Onkologii w Warszawie.

mgr Magdalena Cedzyńska

Dr n. o zdr. Magdalena Cedzyńska

Psycholog, psychoterapeuta, kierownik Poradni Pomocy Palącym przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym.
Zajmuje się prewencją pierwotną nowotworów, głównie w zakresie ograniczania następstw palenia tytoniu, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia uzależnienia od tytoniu. Przez ponad 15 lat brała udział jako badacz i koordynator w wielu krajowych i międzynarodowych projektach, badaniach klinicznych i obserwacjach.
Koordynowała i prowadziła szkolenia na ponad 50 kursach dotyczących leczenia uzależnienia od tytoniu dla pracowników służby zdrowia w całej Polsce. Jest współautorką programu kursu.
Jako członek Rady Doradczej International Network of Women Against Tobacco (INWAT) Europe jest zainteresowana i zaangażowana szczególnie w kwestie kobiet i kontroli tytoniu.
Jest współautorką ponad 20 publikacji naukowych (recenzowanych), 7 książek, rozdziałów, monografii i programów edukacyjnych. Wygłosiła wiele prezentacji ustnych na konferencjach, streszczeniach i plakatach.
Ekspert kampanii „Nie spal się na starcie” oraz kampanii „Stop Fake Friends” kierowanych do młodzieży.
Za swoją działalność otrzymała odznakę Złote Płuca Fundacji Promocja Zdrowia.

Krystyna Wechmann

Krystyna Wechmann

Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”
Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Wie, że pokonała raka piersi, choć przed laty dawano jej tylko 5 proc. szans na wygraną. Od momentu, gdy wypowiedziała wojnę chorobie wspiera kobiety nią dotknięte. Angażuje się w kampanie profilaktyczne wczesnego wykrywania raka, zabiega o dostęp do nowoczesnej diagnostyki i najskuteczniejszych metod leczenia. Mając doświadczenie wspierania chorych na raka wątroby i kobiet zmagających się z nowotworem szyjki macicy byłą jedną z największych orędowniczek powołania Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych.