KONKURS: Zamień palenie na chodzenie!

W związku z tym, że żadna z osób, które zgłosiły się do konkursu „Zamień palenie na chodzenie!”, nie spełniła warunków udziału w przedsięwzięciu, przedłużamy konkurs o kolejne dwa miesiące! Macie zatem dodatkową szansę, by powalczyć o sportowe nagrody, ale przede wszystkim rzucić palenie i wygrać zdrowie! Podejmijcie wyzwanie i zbierajcie kroki! My czekamy na Was i Wasze historie, a na Was czekają fantastyczne nagrody. Do dzieła!

Regulamin konkursu „Zamień palenie na chodzenie!”

§1  Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin konkursu  „Ministerstwa Zdrowia”, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki udziału w Konkursie „Zamień palenie na chodzenie!”, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, dalej zwane „Organizatorem”.
 3. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 4. Celem Konkursu jest zachęcenie Uczestników do podjęcia pierwszego i niezwykle ważnego kroku do tego, aby uwolnić się od niebezpiecznego dla zdrowia i życia nałogu, jakim jest palenie papierosów — zarówno tych tradycyjnych, jak i elektronicznych, poprzez podjęcie regularnej, codziennej aktywności fizycznej.

§2 Czas trwania i rozstrzygnięcie Konkursu

5. Konkurs rozpoczyna się 01.07.2022 roku o godzinie 00:01 i trwa do 31.08.2022 roku do godziny 23:59.

6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi 20.09.2022 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia jego wyników w przypadku dużej liczby otrzymanych zgłoszeń. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.planujedlugiezycie.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora na: Facebooku, Twitterze, Linkedinie i Instagramie.

§3 Uczestnicy

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej „Uczestnikiem”, która:
  a) zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie (Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.planujedlugiezycie.pl pod adresem: https://planujedlugiezycie.pl/index.php/formularz-zgloszeniowy-w-konkursie-zamien-palenie-na-chodzenie);
  b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) posiada zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wskaże adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  d) wykona Zadanie Konkursowe,
  e) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §3. ust. 2  Regulaminu.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

§4 Zasady Konkursu

 1. Wykonanie Zadania Konkursowego polega na:
  a) nagraniu krótkiego Filmu lub stworzeniu Dokumentu tekstowego, w którym uczestnik opowie lub opisze swoją “Palącą historię”. Limit długości nagrania to maksymalnie 5 minut, a dokumentu tekstowego to maksymalnie 3 strony znormalizowanego tekstu;
  b) pobraniu dowolnej aplikacji telefonicznej mierzącej kroki lub dystans na wózku, która będzie zbierać informacje na temat liczby kroków lub pokonanego dystansu podczas trwania całego procesu. Kroki lub pokonany dystans należy zbierać i zapisywać przez 4 tygodnie z rzędu w czasie trwania konkursu, czyli w terminie od 1.07.2022 do 31.08.2022. Dane z aplikacji będą podstawą do uzupełniania Dziennika Rzucającego Palenie;
  c)uzupełnianiu Dziennika Rzucającego Palenie, w którym Uczestnik zapisywać będzie liczbę kroków wykonanych każdego dnia lub w przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku — pokonanego dystansu na wózku w ciągu dnia. Dane te spisane muszą być z pobranej wcześniej aplikacji telefonicznej. Kroki lub pokonany dystans należy zbierać i zapisywać przez 4 tygodnie z rzędu w czasie trwania konkursu, czyli w terminie od 1.07.2022 do 31.08.2022. Dziennik Rzucającego Palenie można pobrać ze strony planujedlugiezycie.pl, a także z załącznika do Regulaminu;
  d) nagraniu krótkiego filmu lub napisaniu krótkiego tekstu po zakończeniu wyzwania. W materiale Uczestnik podsumuje swoje zmagania związane z rzuceniem palenia w okresie 4 tygodni, oraz liczeniu liczby kroków wykonywanych każdego dnia lub w przypadku osób z niepełnosprawnością — pokonanego dystansu w ciągu dnia. Limit długości nagrania to maksymalnie 5 minut, a dokumentu tekstowego to maksymalnie 3 strony znormalizowanego tekstu.
 2. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie 4 tygodni.
 3. Wykonane Zadanie Konkursowe, czyli nagrane filmy lub opis 4-tygodniowego procesu rzucania palenia wraz z załączonymi zrzutami ekranu z aplikacji oraz uzupełnionym Dziennikiem Rzucającego Palenie należy przesłać na adres mailowy Organizatora – promocja@mz.gov.pl do dnia 31.08.2022 roku do godziny 23:59.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie raz.

§5 Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła 3 – osobową Komisję zwaną dalej „Komisją Konkursu”.
 2. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień Regulaminu, oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: „Zwycięzców”).
 3. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 4. Po zakończeniu Konkursu Komisja wyłoni po jednym Zwycięzcy, osobno wśród:

a) kobiet,

b) mężczyzn,

c) kobiet z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku inwalidzkim,

d) mężczyzn z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku inwalidzkim,

–  który w ocenie Komisji Konkursu wykonał najlepiej Zadanie Konkursowe w czasie trwania konkursu.

5. Każdemu Zwycięzcy Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
a) ZESTAW AKCESORIÓW SPORTOWYCH o wartości do 1000 zł każda,
b) specjalne, personalne gratulacje od Ambasadora Konkursu – Rafała Patyry.
6. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.).
7. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez kontakt telefoniczny i mailowy.
8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody poprzez wysłanie wiadomości e-mailowej na adres: promocja@mz.gov.pl, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu oraz adresu, na który ma zostać przesłana nagroda.
9. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
11. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu przesłania przez Zwycięzcę danych kontaktowych.
12. Fundatorem Nagród jest Organizator.
13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
16. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§6 Dane Osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35. zwanego dalej „RODO”.
 2. Administratorem danych osobowych jest Minister Zdrowia, z siedzibą w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15, z którym można kontaktować się:
  a) korespondencyjnie na adres: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
  b) pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mz.gov.pl;
  c) za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres skrytki): /8tk37sxx6h/SkrytkaESP).
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub listownie na adres siedziby. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. W związku z realizacją Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie, Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażonej zgody.
 5. Będziemy przetwarzać:
  a) dane osobowe Uczestnika Konkursu zawarte w formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, wiek, adres email, numer telefonu do kontaktu, adres zamieszkania, poruszam się na wózku inwalidzkim (Tak/Nie)
  b) wizerunek zwycięzcy Konkursu na podstawie odrębnej zgody.
 6. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu niezbędnym do:
  a) rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu i wysłania nagrody;
  b) poinformowania zwycięzców Konkursu o jego wynikach oraz podania informacji o wynikach do publicznej wiadomości.
 7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
  c) usunięcia swoich danych osobowych, w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO;
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO.
  f) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO
 8. Podanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie organizacyjnym Konkursu jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w Konkursie.
 9. Administrator będzie przetwarzać zebrane dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji, a także zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Zdrowia instrukcją kancelaryjną.;
 10. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Do celów statystycznych, analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania, Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics i Facebook Menadżer stron oraz Facebook Menadżer Zdarzeń, które działają w oparciu o własne pliki „cookies”. Mechanizm ten pozwala na zbieranie zanonimizowanych danych o zachowaniu Użytkownika w trakcie sesji w serwisie, takich jak wyświetlone strony i czas na nich spędzony, dane o urządzeniu i systemie operacyjnym Użytkownika oraz dane o interakcji Użytkownika ze stroną (takie jak kliknięcia na linki). Dane te wykorzystywane są do optymalizacji i rozwoju serwisu. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics i narzędzi Facebooka należących do firmy Meta dostępne jest na stronach polityki prywatności wyżej wymienionych serwisów.
 12. Administrator dokłada należytej staranności, aby chronić dane Uczestników w związku z korzystaniem ze strony internetowej Organizatora www.planujedlugiezycie.pl. Dane Uczestników mogą być automatycznie zbierane i przetwarzane przez narzędzia podmiotów zewnętrznych, z których korzysta Administrator. Strona internetowa Organizatora www.planujedlugiezycie.pl zawiera odnośniki do stron internetowych innych podmiotów, tj. wtyczki, przyciski, linki lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na portalach społecznościowych, między innymi takich jak: Youtube, Facebook, Twitter. Organizator nie odpowiada jednak za politykę prywatności tych podmiotów zewnętrznych, który jednocześnie zachęca do zapoznania się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów.

§ 7 Prawo autorskie

 1. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że:
  a) przysługują mu wyłączne osobiste i majątkowe prawa autorskie do Filmu lub Dokumentu tekstowego zgłoszonego do Konkursu, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich i uzyskał zgodę wszystkich współtwórców na korzystanie z Filmu w zakresie niezbędnym do jego udziału w Konkursie;
  b) osoby występujące w Filmie wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062);
  c) udostępnia zgłoszony Film lub Dokument tekstowy nieodpłatnie;
  d) udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, nie ograniczonej terytorialnie, na czas nieokreślony od dnia zgłoszenia udziału w Konkursie, do korzystania z Filmu lub Dokumentu tekstowego na następujących polach eksploatacji w zakresie:
  1. utrwalenia i zwielokrotnienia Filmu lub Dokumentu tekstowego jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową;
  2. rozpowszechniania Filmu lub Dokumentu tekstowego, w szczególności poprzez jego umieszczenie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji lub fonii oraz za pośrednictwem satelity, sieci informatycznych (w szczególności typu Internet), a także publicznego udostępniania Filmu lub dokumentu tekstowego oraz informacji o Filmie, lub o Dokumencie tekstowym, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  3. nieodpłatnego wykorzystania Filmu lub Dokumentu tekstowego we wszelkich materiałach promocyjnych oraz jego udostępniania za pośrednictwem sieci informatycznych (w szczególności typu Internet) w celu promocji Konkursu;
 2. Uczestnik wyraża zgodę, w zakresie wskazanych w ust. 1 pkt d pól eksploatacji, na korzystanie przez Organizatora z Filmu lub Dokumentu tekstowego w całości lub we fragmentach w zakresie promocji Konkursu, w tym dokonywanie modyfikacji, skrótów lub łączenia z innymi Filmami, lub Dokumentami tekstowymi w celu ich wspólnego rozpowszechniania. Uczestnik oświadcza, że takie wykorzystanie nie będzie stanowiło naruszenia prawa do integralności Filmu lub Dokumentu tekstowego oraz jego rzetelnego wykorzystania.
 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Filmu, takich jak: prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu Filmu, sposobie udostępnienia Filmu, sposobie oznaczenia autorstwa. Zapisy te dotyczą również Dokumentu tekstowego przesłanego przez Uczestnika.
 4. W przypadku wykorzystania w Filmie materiałów archiwalnych lub fragmentów innych filmów konieczne jest posiadanie przez Uczestnika odpowiedniej zgody.
 5. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z Filmem lub Dokumentem  tekstowym zgłoszonym do Konkursu i zawartymi w nim treściami oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych uczestnik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz zwalnia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także do zwrotu i wynagrodzenia Organizatorowi poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia Filmu do Konkursu, zawieszenia udziału Filmu w Konkursie lub prawo wycofania Filmu z udziału w Konkursie, w przypadku powzięcia wiadomości, że zgłoszony do udziału w Konkursie Film lub jego prezentowanie podczas Konkursu może naruszać prawa autorskie, prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich. Zapisy te dotyczą również Dokumentu tekstowego przesłanego przez Uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania Filmu, stąd nie może być on zabezpieczony przed przegrywaniem.
 8. Organizator działa w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej Filmu lub Dokumentu tekstowego. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na Uczestnika.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia przez Uczestnika ich praw, w szczególności praw autorskich do Filmu lub Dokumentu tekstowego.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Filmu lub Dokumentu tekstowego zgłoszonego przez Uczestnika.

§ 8 Reklamacje

 1. Uczestnik może zgłosić reklamację na piśmie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Zamień palenie na chodzenie!”. Organizator rozpatruje wyłącznie reklamacje, które wpłynęły w określonym w Regulaminie terminie.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§9 Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 888) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 3. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora www.planujedlugiezycie.pl i w siedzibie Organizatora.
 4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook (Zwolnienie z odpowiedzialności: https://www.facebook.com/policies_center/pages_groups_events  w części: Promotions on Pages, Groups, and Events) / Instagram (Zwolnienie z odpowiedzialności:

https://help.instagram.com/179379842258600?helpref=search&sr=2&query=loterii&search_session_id=ed680490a881ad53ee431010b4089f8b) / Linkedin (Zwolnienie z odpowiedzialności: https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement)   /Twitter (Wyłączenie z odpowiedzialności https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules)   ani z nimi związany.

7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook/ Instagram/Linkedin/Twitter z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. 
8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.